Tällä sivustolla on rajoitettu tuki selaimellesi, joten suosittelemme vaihtamaan Edgeen, Chromeen, Safariin tai Firefoxiin.

Ilmainen toimitus yli 19.95

Osta nyt, maksa myöhemmin Klarnan kanssa

Kevätmyynti elää!

Yleiset ehdot

Yleiset ehdot 1 artikla - Määritelmät Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä: Peruuttamisaika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan; Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa; Päivä: kalenteripäivä; Kestotapahtuma: Etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti; Kestävä tietoväline: mikä tahansa keino, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennetut tiedot voidaan myöhemmin hakea ja jäljentää muuttumattomina. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa; Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etämyynnissä; Etäsopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa yrittäjän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämän järjestelmän puitteissa käytetään sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan luettuna yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa; etäviestintätekniikalla tarkoitetaan keinoa, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä kokoontuvat samaan aikaan samaan huoneeseen. Yleiset sopimusehdot: yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.

3 artikla - Sovellettavuus Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin. Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemisen yhteydessä ilmoitetaan, että yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua yrittäjän toimitiloissa ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa sen yksinkertaisella tavalla pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään maksutta kuluttajan pyynnöstä. sähköisesti tai muulla tavoin. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelua koskevia ehtoja, sovelletaan vastaavasti toista ja kolmatta kohtaa, ja jos yleiset ehdot ovat ristiriitaiset, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin. Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätön tai kumottu, sopimus ja nämä ehdot pysyvät muutoin voimassa, ja kyseinen määräys korvataan viipymättä yhteisellä sopimuksella määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen tarkoitusta. Tilanteita, joista ei ole määrätty näissä yleisissä sopimusehdoissa, on arvioitava näiden yleisten sopimusehtojen hengen mukaisesti. Epäselvyyksiä ehtojemme yhden tai useamman määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava näiden yleisten ehtojen hengen mukaisesti.

4 artikla - Tarjous Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on ehdollinen, tästä on ilmoitettava nimenomaisesti tarjouksessa. Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset puutteet eivät sido yrittäjää. Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, eritelmät ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla perusteena vahingonkorvaukselle tai sopimuksen purkamiselle. Tuotteiden kuvat ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että esitetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti seuraavia seikkoja: mahdolliset toimituskulut; tapa, jolla tuotteen. sopimus tehdään ja mitkä toimet ovat sen tekemiseksi tarpeen; sovelletaanko peruuttamisoikeutta; maksu-, toimitus- ja sopimuksen täyttämistapa; tarjouksen hyväksymisaika tai aika, jonka kuluessa elinkeinonharjoittaja takaa hinnan; etäviestintämaksun taso, jos etäviestintätekniikan käyttökustannukset lasketaan muulla perusteella kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perusmaksun perusteella. arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, millä tavoin kuluttaja voi tutustua siihen; tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot ja halutessaan oikaista ne;  käytännesäännöt, joihin elinkeinonharjoittaja on sitoutunut, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on pitkäkestoinen kauppa. Vapaaehtoinen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityyppi.

5 artikla - Sopimus Sopimus syntyy, jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää asetetut ehdot. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja varmistettava turvallinen verkkoympäristö. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä. Elinkeinonharjoittaja voi - oikeudellisissa puitteissa - selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja perusteluineen. Elinkeinonharjoittajan on lähetettävä kuluttajalle tuotteen tai palvelun mukana seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne saatavilla olevalla tavalla pitkäaikaiselle tietovälineelle: a. elinkeinonharjoittajan toimiston käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksia; b. ehdot, joilla ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta; c. tiedot takuista ja voimassa olevista myynninjälkeisistä palveluista; d. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei yrittäjä ole sisällyttänyt näitä tietoja näihin tietoihin. jotka on jo annettu kuluttajalle ennen sopimuksen täyttämistä; e. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Jos kyseessä on kestotapahtuma, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen. Kukin sopimus tehdään sillä ehdolla, että asianomaisia tuotteita on riittävästi saatavilla. 

6 artikla - Peruuttamisoikeus Kuluttajalla on tuotteita ostaessaan mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 60 päivän ajan. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä ja yrittäjälle ilmoitettu edustaja on vastaanottanut tuotteen. Harkinta-aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote yrittäjälle kaikkine toimitettuine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti. Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 60 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 60 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella. Jos asiakas ei ole ilmaissut aikomustaan käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päätyttyä, osto on tosiasia.

7 artikla - Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, elinkeinonharjoittaja palauttaa tämän summan mahdollisimman pian ja viimeistään 60 päivän kuluttua peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että elinkeinonharjoittaja on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että voidaan esittää vakuuttava todiste täydellisestä palautuksesta.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen Elinkeinonharjoittaja voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on voimassa vain, jos elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa tai ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien tuotteiden osalta: a. jotka on luotu seuraavien tahojen toimesta
yrittäjä on laatinut kuluttajan määritysten mukaisesti; b. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia; c. joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi; d. jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti; e. joiden hinta on altis rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa; f. yksittäisten sanoma- ja aikakauslehtien osalta; g. ääni- ja kuvatallenteiden ja tietokoneohjelmistojen osalta, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut; h. hygieniatuotteiden osalta, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien palvelujen osalta: a. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa, joka suoritetaan tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona; b. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä; c. jotka koskevat vedonlyöntiä ja arpajaisia.

9 artikla - Hinta Tarjouskilpailussa määriteltyjen tavaroiden ja/tai palvelujen hintaa ei saa korottaa tarjouksen voimassaoloaikana. Verkkosivustolla ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Edellisestä kohdasta poiketen toimeksisaaja voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin toimeksisaaja ei voi vaikuttaa, vaihtuvin hinnoin. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että kaikki tarjotut hinnat ovat tavoitehintoja, on ilmoitettava tarjouksessa. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja ainoastaan, jos ne johtuvat lakisääteisistä tai muista määräyksistä. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos elinkeinonharjoittaja on niin ilmoittanut ja a. ne johtuvat lakisääteisistä säännöksistä tai määräyksistä tai b. kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivänä. Kaikissa hinnoissa voi olla kirjoitusvirheitä. Paino- ja kirjoitusvirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Jos kyseessä on painovirhe, elinkeinonharjoittaja ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheelliseen hintaan.

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu Elinkeinonharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa esitettyjen eritelmien, kohtuullisten kestävyys- ja/tai käyttökelpoisuusvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olleiden lakisääteisten säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos niin on sovittu, elinkeinonharjoittaja takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön. Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää elinkeinonharjoittajaa vastaan. Viallisista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 60 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteiden palautuksen on oltava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa. The Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista. Takuu ei ole voimassa, jos: Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut kolmansien osapuolten korjata ja/tai muuttaa niitä; Toimitettuja tuotteita on altistettu epänormaaleille olosuhteille tai käsitelty muutoin huolimattomasti tai yrittäjän ohjeiden vastaisesti ja/tai käsitelty pakkauksessa; Riittämättömyys johtuu kokonaan tai osittain määräyksistä, jotka hallitus on asettanut tai tulee asettamaan käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta. 

 

11 artikla - Toimitus ja toteutus Yhtiön on noudatettava äärimmäistä huolellisuutta tuotteiden tilausten vastaanottamisessa ja toteuttamisessa. Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklassa toisin mainita, yritys toteuttaa vastaanottamansa tilaukset viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Toimituspaikka on EU:n ulkopuolella, ja siihen sovelletaan posti- ja kuriiripalvelujärjestelyjä. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai sitä voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Tällaisessa tapauksessa kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilman kuluja ja oikeus vahingonkorvaukseen. Jos sopimus peruutetaan edellisen kohdan mukaisesti, elinkeinonharjoittajan on palautettava kuluttajan maksama määrä mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruutuksesta. Jos tilatun tuotteen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi, elinkeinonharjoittaja pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimitushetkellä on selkeästi ja ymmärrettävästi ilmoitettava, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tuotteiden osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Asiakas vastaa mahdollisesta palautuslähetyksestä aiheutuvista kustannuksista. Ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu, elinkeinonharjoittaja kantaa riskin tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta siihen asti, kunnes ne on luovutettu kuluttajalle tai aiemmin nimetylle edustajalle, joka on saatettu elinkeinonharjoittajan tietoon.


12 artikla - Pidempiaikaiset liiketoimet: keston päättäminen ja pidentäminen Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen, sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa määräaikaisen sopimuksen päättyessä noudattaen sovellettavia irtisanomissääntöjä ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa. kuukausi. Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset: milloin tahansa eikä sitä saa rajoittaa irtisanomiseen tiettyyn aikaan tai tiettyyn ajanjaksoon; irtisanoa sopimukset vähintään samalla tavalla kuin kuluttaja on ne tehnyt; irtisanoa sopimukset aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut. Uudistaminen Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, ei voida hiljaisesti uudistaa tai uudistaa määräajaksi. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikainen sopimus, joka on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta, voidaan uusia hiljaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän uudistetun sopimuksen uudistamisen päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan hiljaisesti jatkaa määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus on tehty päivittäisten tai viikoittaisten sanoma- tai aikakauslehtien säännöllistä toimittamista varten, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Sopimus, jonka kesto on rajoitettu ja joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistilauksena (kokeilu- tai esittelytilaus), ei jatku hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson jälkeen. Kesto Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden jälkeen enintään kuukauden irtisanomisajalla, paitsi jos kohtuullisuus ja tasapuolisuus estävät sopimuksen irtisanomisen ennen sovitun keston päättymistä. Kun paketti on toimitettu noutopisteeseen, asiakkaan vastuulla on noutaa paketti ja varmistaa, että paketti on vastaanotettu. Jos asiakas ei nosta pakettiaan, vaikka hänelle on selkeästi ilmoitettu asiasta, hän ei välttämättä ole oikeutettu hyvitykseen. 

13 artikla - Maksaminen Jollei toisin sovita, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista. Jos kuluttaja jättää maksamatta, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kuluttajalle etukäteen ilmoitetut kohtuulliset kustannukset. 

14 artikla - Valitusmenettely Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet, jotka on kuvattu selkeästi ja täydellisesti. Yrittäjälle esitettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavasti pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa.
vastauksen, jossa kuluttaja ilmoittaa vastaanottaneensa reklamaation ja ilmoittaa, milloin hän voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta. Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä. Reklamaatio ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä toisin kirjallisesti ilmoita. Jos yrittäjä katsoo reklamaation aiheelliseksi, yrittäjä harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta. 

15 artikla - Erimielisyydet Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joita nämä yleiset sopimusehdot koskevat, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.


 

Ostoskori

Tilauksesi on oikeutettu maksuttomaan toimitukseen. Sinä olet €19,95 pois ilmainen toimitus.
Ei enää ostettavissa olevia tuotteita